Infrastructuur gebouwen geanimeerd
Verhaal

Moderniseer je organisatie met duurzaamheid om aan de veranderende verwachtingen van de burger te voldoen

  • 24 oktober 2022
  • 18 min

Overheden en overheidsinstanties staan nu voor ongekende uitdagingen, op zowel lokaal als mondiaal niveau. Of het nu gaat om het reageren op de coronapandemie of het waarborgen van gelijkheid voor burgers en gemeenschappen, niet alleen het tempo van de veranderingen, maar ook de verwachtingen nemen toe.

OrangeNXT en Microsoft combineren hun uitgebreide branche-expertise met geavanceerde technologieën en versterken zo onze langdurige samenwerking om je te helpen complexe problemen in de openbare sector aan te pakken. Samen kunnen we je met behulp van flexibele cloud- en op mobiel gerichte oplossingen helpen om je organisatie te moderniseren en aan de steeds veranderende verwachtingen van de burger te voldoen.

Slimme gebouwen

Duurzaamheid en gezondheid in gebouwen worden steeds belangrijker. Aan de ene kant wil je het energieverbruik en de productie op de meest efficiënte manier kunnen regelen om klimaatneutraal te worden en om aan alle regelgeving voor je gebouwen te voldoen. Aan de andere kant wordt het steeds belangrijker om je medewerkers een gezonde werkomgeving te bieden die continu wordt bewaakt en geregeld om optimale waarden voor temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, geluidsniveau, enzovoorts te waarborgen. Als er onverhoopt een storing optreedt, wil je dat de beheerder dit proactief oplost. Wij hebben deze gevarieerde reeks toepassingen gecombineerd in één totaaloplossing.

De term "slimme gebouwen" omvat een breed scala aan gebruikssituaties en technologieën. Om helder te krijgen welke voor jou geschikt zijn, moet je een duidelijke visie hebben van de resultaten waar je op stuurt. Elke onderneming heeft, naast het verhogen van de ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid, haar eigen redenen om slimme ruimten te realiseren: sommige willen de productiviteit verhogen, terwijl andere de energie- en onderhoudskosten willen verlagen. Het van tevoren formuleren van deze visie is de sleutel tot het succes van het project.

Met Azure Percept kun je vanuit Azure Percept Studio AI-modellen ontwikkelen en deze rechtstreeks in je Azure Percept DK implementeren. Voor de modelimplementatie wordt gebruikgemaakt van Azure IoT Hub en Azure IoT Edge. Een scenario dat wij met onze klanten onderzoeken in het kader van hun "terug-naar-het-werk"-programma is een oplossing om mensen te tellen. Deze oplossing is een uitbreiding op ons platform voor slimme gebouwen en maakt gebruik van een open-source-AI-toepassing waarmee mensen aan de rand worden geteld op basis van door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen voor het betreden en verlaten van zones. Video- en AI-uitvoer van het lokale edge-apparaat wordt verstuurd naar Azure Data Lake, terwijl de gebruikersinterface als Azure-website wordt aangeboden. AI-deducties worden aangeleverd door een open-source-AI-model voor personendetectie. We kunnen niet alleen het aantal mensen tellen, maar ook, door middel van een ruimtelijke analyse, vaststellen hoeveel mensen zich in een bepaalde zone bevinden en zelfs of ze een gezichtsmasker dragen.

Slimme infrastructuur

We zien dat er grote problemen zijn op het gebied van mobiliteit, gezondheid en fitness en het klimaat. We zien een toenemende verstedelijking. Forenzen, binnenstedelijke logistieke activiteiten, scholieren en toeristen dragen allemaal bij aan deze problemen. Wij zien ook dat gezondheid en fitness steeds belangrijker worden. Gezonde voeding en voldoende beweging verminderen het risico op ziekte en maken je gelukkiger en productiever. Verder zien we dat meer mensen een groene omgeving willen en dat er sprake is van een bewuste verandering in het reisgedrag die tot een verlaging van de koolstofuitstoot leidt.

Wij geloven dat de fiets als vervoermiddel een belangrijk deel van de oplossing kan zijn voor de uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid en fitness, duurzaamheid en leefbaarheid, en dat de fiets voor woon-werkverkeer en binnenstedelijke verplaatsingen minstens even belangrijk kan worden als de auto en het openbaar vervoer. De fiets brengt je snel, op een voorspelbare manier en zonder oponthoud van A naar B en produceert geen of bijna geen koolstof. Fietsen is ook goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij denken dat we fietsen met behulp van technologie veiliger, aantrekkelijker en leuker kunnen maken. En dat we er samen voor kunnen zorgen dat meer mensen met de fiets grotere afstanden gaan afleggen.

goinGDutch is ontstaan vanuit een ideologie die voortbouwt op The Future Of Cycling, maar waarin wordt erkend dat de uitdagingen van verstedelijking en mobiliteit te complex zijn om door één partij alleen te worden opgelost. Met dit initiatief hebben BAM Infra, Schiphol, Microsoft en OrangeNXT hun krachten gebundeld en werken zij samen ten behoeve van overheden, bedrijven en eindgebruikers. In het verleden droegen we allemaal onze eigen stukjes van de puzzel aan, maar nu richten we ons samen op het eindresultaat en werken we aan nieuwe concepten en diensten waarbij de eindgebruiker centraal staat.

We verbinden het Living Lab Schiphol met lokale overheden en het bedrijfsleven en spelen daarbij in op lokale ambities, vraagstukken en situaties. En door in samenwerking met universiteiten onderzoek te doen, verbinden we diensten en gedragingen met de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelen voor overheden, bedrijven en gebruikers.

Bij alles wat we doen staat de fietser op de eerste plaats. We streven ernaar de fiets tot een waardevol alternatief voor auto's en openbaar vervoer te maken en doen alles wat we moeten doen om het fietsers gemakkelijker te maken en om fietsers te begrijpen. Vervolgens gebruiken we die informatie om technologische oplossingen te ontwikkelen.

Door slim gebruik te maken van technologie, kunnen we eventuele obstakels wegnemen die mensen ervan weerhouden om op de fiets te stappen. Hiertoe doen de vier bedrijven gezamenlijk kennis op om vervolgens nieuwe concepten en diensten te ontwerpen en te bouwen die effectieve oplossingen opleveren.

Slimme steden

Volgens de VN woont nu 55% van de wereldbevolking in de stad en zal dit percentage in 2050 zijn gestegen naar 68%. Terwijl er dus bijna een miljard mensen in de stad zullen wonen, zijn de meeste steden nog steeds niet vriendelijk voor mensen met beperkingen. Naarmate er meer mensen naar de stad trekken, zal het steeds belangrijker worden om onze steden slimmer en inclusiever te maken. Bij een slimme stad draait het om het ontwikkelen van strategieën die het stadsleven met behulp van data en technologie beter maken. Het IoT speelt een centrale rol bij het verzamelen van sensorgegevens, en de inzichten die uit die data worden verkregen, worden vervolgens gebruikt om activa, middelen en diensten op een efficiënte manier te beheren.

Nu stadsplanners zich het hoofd breken over de complexe uitdagingen van de toenemende verstedelijking, het beheer van schaarse middelen, klimaatverandering en het creëren van veiligere en toegankelijkere steden, hebben ze essentiële tools nodig. Een belangrijk aspect van IoT- en technologieoplossingen is dat ze intuïtief, eenvoudig te gebruiken en toegankelijk moeten zijn.

Wij pakken deze uitdagingen op. Met behulp van slimme softwareoplossingen maken we snelle, betaalbare en veilige verbindingen binnen en tussen infrastructurele, logistieke en distributienetwerken mogelijk. Hierbij gaat het om verbindingen die ervoor zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek en op het juiste moment voor burgers, bedrijven en managers beschikbaar is, zodat alle stedelijke stromen optimaal kunnen worden gecoördineerd, of we het nu hebben over de drinkwatervoorziening, afvalverwerking, klimaatregeling voor gebouwen, zonne-energie of het openbaar vervoer. Op deze manier verbeteren we de duurzaamheid, efficiëntie en slimheid die in dichtbevolkte gebieden nodig zijn om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden.

Steden zijn complexe entiteiten, maar in de basis bestaan ze uit mensen en gemeenschappen die in uiteenlopende omgevingen en contexten interactie met allerlei objecten hebben, zoals wegen, gebouwen en ruimten. En wanneer steden 'slim' worden genoemd, betekent dit dat er met verschillende sensoren gegevens worden verzameld om inzichten te verkrijgen, aan de hand waarvan deze objecten efficiënt kunnen worden beheerd. Als we ze als activa beschouwen, dan moet een goed activabeheer daadwerkelijke voordelen opleveren. Twee voorbeelden daarvan zijn het minimaliseren van de uitvaltijd van activa en het verhogen van de verwachte levensduur van de activa. Dit vertaalt zich in hogere prestaties, lagere beheerkosten, tevredener gebruikers en een betere duurzaamheid. Wat is hierin de rol van Azure Percept?

Steden kennen verschillende soorten uitdagingen:

  • proactief onderhoud,
  • prioritering van werkzaamheden,
  • beoordeling van de staat van de infrastructuur,
  • beschadigde wegen, hoogspanningsmasten, gebouwen, enzovoorts,
  • blinde vlekken ten aanzien van activa en omstandigheden,
  • optimalisatie van de onderhoudskosten.

Om het onderhoud van deze kritieke activa te beheren, moeten we begrotingsramingen voor lopend onderhoud hebben. Het is van cruciaal belang dat er een proces wordt opgezet om schade in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen. Schade aan het oppervlak en scheuren, gaten, verzakkingen of erosie zijn vaak de eerste signalen dat er dringend herstelmaatregelen nodig zijn.

Dat is de reden waarom de beoordeling van de staat van wegen van oudsher veel middelen kost: het is tijdrovend (er wordt doorgaans handmatig geïnspecteerd) en er is een complexe projectplanning nodig om verkeerd beheer van waardevolle en schaarse middelen en onjuiste of ondoelmatige toewijzing van middelen te voorkomen. Andere activa die je ook veel in steden ziet, zijn nutsgebouwen en -voorzieningen zoals stroomtransformatoren, hoogspanningsmasten, microgolftorens, telefoonpalen, rails, gasmeters en pompstations.

Om een voorbeeld uit de praktijk te geven: BAM Infra Nederland heeft een machine-learningoplossing gebruikt om snel schade aan wegen vast te stellen, de herstelwerkzaamheden daarvoor in te plannen en de schade te herstellen. De toenemende verstedelijking, het groeiende aantal toeristen en het toenemende woon-werk- en vrachtverkeer vragen om nieuwe oplossingen op het gebied van mobiliteit en een duurzame leefomgeving.

Luister hier de volledige podcast: OrangeNXT · Podcast: AI on the edge for SmartBuildings and Infrastructure with Microsoft and OrangeNXT

(deze podcast is enkel in het Engels beschikbaar)

Related products

Vragen over deze blog?

Let's have a chat

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT