INTRODUCTIE

Dit privacy statement van ICT Group B.V. heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van onze (potentiële) zakenrelaties (waaronder opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers), sollicitanten en (website)bezoekers. Dit privacy statement biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ICT Group B.V. en de met haar verbonden ondernemingen. ICT Group B.V. is gevestigd te Kopenhagen 9, 2993LL Barendrecht, Nederland, KvK nummer 24186237, hierna ‘ICT’  of ‘wij’.

Wij respecteren de privacy van de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Wij streven er daarom naar om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd.

ICT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement willen wij u onder meer informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met wel doel wij dit doen. 

HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat u deze zelf of een derde actief aan ICT (heeft) verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het aangaan van een zakelijke relatie met ICT, door  aanmelding voor evenementen en activiteiten (schriftelijk of via onze websites), door toestemming (opt-in) voor marketing- of recruitmentactiviteiten of door bereid te zijn in ons klantenbestand te worden opgenomen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

Sollicitanten:
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats) 
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens)
 • Curriculum vitae (cv), waaronder ook pasfoto’s + motivatiebrief
 • Referenties en evt. getuigschriften
 • Uitslag online assessment (indien van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons
Bezoekers van ICT:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam/functie (indien van toepassing)
Bezoekers van ICT-evenementen en activiteiten:
 • Naam
 • Organisatie, functie (indien van toepassing)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens)
 • Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Websitebezoekers:
 • IP-adres, locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en/of uw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type
(Potentiële) zakelijke relaties:
 • Bedrijfsnaam en adres
 • Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functietitel 
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons

Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

VERWERKINGSGRONDSLAGEN EN DOELEINDEN

ICT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande grondslagen:

 • A. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen; 
 • B. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen; 
 • C. Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde; 
 • D. Met uw toestemming.

Wanneer ICT uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal ICT deze toestemming afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken.

Wanneer ICT uw persoonsgegevens bij u verzamelt , zijn deze gegevens bestemd voor één of meerdere van de volgende doeleinden. Dit kan zijn voor haar bedrijfsvoering, recruitment activiteiten, het verzenden van nieuwsberichten, ter verbetering van onze producten en diensten, het uitnodigen voor onze evenementen, voor het in behandeling nemen van vragen die op onze website achtergelaten zijn, dan wel voor het verbeteren van de werking van onze website.

Bedrijfsvoering

ICT verwerkt in het kader van overeenkomsten met opdrachtgevers, leveranciers en zakelijke partners persoonsgegevens. Ook verwerkt ICT persoonsgegevens in het kader van contact met (potentiële) zakelijke relaties. Denk dan aan het inzichtelijk maken en onderhouden van contact. 

Recruitment ten behoeve van ICT

Persoonsgegevens gebruiken we voor recruitment ten behoeve van ICT en met haar verbonden (groeps)ondernemingen. Deze persoonsgegevens kunnen we verstrekken aan deze ondernemingen.

Nieuwsberichten en leveren en verbeteren van producten en diensten van ICT

Wij verzamelen (persoons)gegevens die wij via websites ontvangen om effectief te kunnen werken en onze klanten zo goed mogelijk over onze producten en diensten te informeren en aan te kunnen bieden. Verder is gebruik van persoonsgegevens ook mogelijk voor communicatie met klanten en gebruikers. 

ICT-evenementen

Aan zakelijke relaties kunnen wij nieuws of uitnodigingen voor evenementen of seminars toesturen zonder dat we hiervoor toestemming nodig hebben. Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Voorafgaand aan een evenement vragen wij bezoekers om toestemming voor het maken van foto’s, video- en/of geluidsopnamen. Deze opnames worden bewaard (tot een maximum van 3 jaar) en mogen ook worden gebruikt voor interne/externe communicatie doeleinden van ICT Group, met behulp van online en offline middelen, zowel voor commerciële doeleinden als recruitment. 

Bezoek websites

Het is mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden (onder meer via Google Analytics) informatie over uw bezoek aan onze website(s). Denk bijv. aan gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s). Wij verzamelen deze gegevens zodat wij de inhoud van de website(s) optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website(s). De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar de cookieverklaring.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken passende organisatorische, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking. Wij spannen ons maximaal in om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact met ons op.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. ICT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Lees voor meer informatie over het soort cookies, de specifieke functies die zij vervullen, de partijen die deze cookies plaatsen etc. de volledige cookieverklaring (Cookies | ICT Group).

MET WIE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEDEELD?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen ondernemingen binnen ICT Group. Bovendien kunnen wij uw informatie doorgeven aan:

 • Dienstverleners, partners en andere zakelijke relaties: wij kunnen informatie doorgeven aan dienstverleners en partners die diensten aan u leveren, die voor ons optreden om taken te vervullen of een contract uitvoeren dat we zijn aangegaan. 
 • Gerechtelijke, openbare en/of overheidsinstanties;

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ICT:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. 

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de AVG. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijnen van de gebruikelijke persoonsgegevens gekoppeld aan:

 • (Afgewezen) sollicitanten: De bewaartermijn bedraagt vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
 • Potentiële medewerkers: De bewaartermijn van persoonsgegevens van potentiële medewerkers bedraagt met expliciete toestemming van de betrokkene drie jaren.
 • Ingeleende personen: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van personen die door ICT worden ingeleend bedraagt zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht.
 • (Potentiële) klanten: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van klanten van ICT zullen worden bewaard zolang de relatie voortduurt en/of de wet dit vereist.
 • Leveranciers: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van leveranciers van ICT zullen worden bewaard zolang de relatie voortduurt en/of de wet dit vereist.
 • Bezoekers: maximaal 6 maanden nadat het recht op toegang is vervallen.

EEN DERDE LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE

Als persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we dat alleen doen, indien noodzakelijk en voor zover dit wettelijk is toegestaan. 

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij spannen ons maximaal in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact met ons op.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICT) tussen zit.

WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT EN COOKIEVERKLARING

ICT behoudt zich het recht voor om dit privacy statement  op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van dit privacy statement zal steeds op de website www.ict.eu worden geplaatst. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan ICT verstrekt, adviseren wij u de inhoud van dit privacy statement, die ook in de Engelse taal op de ICT website beschikbaar is, (“Privacy Statement”), met enige regelmaat te controleren.

DATUM WAAROP DIT PRIVACY STATEMENT VOOR HET LAATST AANGEPAST IS:
APRIL 2023

HOE KUNT U ONS CONTACTEREN?

Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van ICT, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u met ICT contact opnemen met [email protected].