Gebruiksvoorwaarden Website (disclaimer)

ICT Group B.V. (hierna: “ICT”) stelt dat uw bezoek van onze website jobs.ict.eu en/of enige andere door of namens ICT (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna: “de Website”) op prijs.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal regels omtrent het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en kunnen van tijd tot tijd door ICT worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Alle gerelateerde geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam.

Over ICT

ICT Group is een besloten vennootschap. Verder informatie over de organisatie van ICT (waaronder aan ICT gelieerde vennootschappen, die aldus deel zijn van ICT Group) kan geraadpleegd worden op de Website via het tabblad “Over ICT”. De informatie met betrekking tot ICT zoals vastgelegd op de Website is uitsluitend bedoeld om aan de bezoekers van de Website algemene informatie over ICT te verstrekken. Aan deze algemene informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend, waarbij deze algemene informatie voorts nadrukkelijk op geen enkele wijze is bedoeld als een advies, omtrent, of een aanbod tot, het aangaan van een overeenkomst met – en/of de koop of verkoop van aandelen van – ICT.

Disclaimer

Hoewel ICT vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte informatie, kan ICT niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt “in de staat waarin het zich feitelijk bevindt” en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gewijzigd. Hoewel ICT ook in het kader van de beveiliging geen absolute garantie kan geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos ononderbroken functioneren van de Website.

In geen geval is ICT en/of enige aan ICT Group verbonden onderneming aansprakelijk voor enige direct en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de Website zijn veel onderdelen (waaronder software, tekst en foto’s) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van ICT (en mogelijk van derde partijen) rusten. ICT behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. De namen ICT, ICT Group, ICT Netherlands, ICT Automatisering, ICT Embedded, ICT Solutions, ICT Procos en ICT Noviq zijn beschermde handelsnamen van ICT en/of zijn door ICT als merk geregistreerd. De overige handelsnamen van ICT zijn in het Handelsregister- te vinden.

Mede in het licht hiervan gelden de volgende regels voor het gebruik van de Website:

  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT niet toegestaan om enige merk- of handelsnaam van ICT te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de Website mag(mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder het distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT;
  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (hyperlink) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de Website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites of bronnen die zich buiten het domein van ICT bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. ICT is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen door ICT enkel worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy reglement van ICT.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die via de Website kunnen worden benaderd.

Versie: juni 2020